بخش فنی و مهندسی

 

  • تهیه مدارک فنی و متالوژیکی.
  • اندازه گیری ابعادی (با روش های CMM و ابزارهای اندازه گیری).
  • انتخاب مواد.
  • تهیه ابرنقاط با استفاده از اسکن نوری قطعات.
  • تهیه مدل سه بعدی با استفاده از نرم افزار Catia.
  • تهیه نقشه های ساخت.
  • تدوین فرایند ساخت و تعمیرات بر اساس استانداردهای مورد نیاز.